HG (1132/2008)

HOTARARE nr. 1.132 din 18 septembrie 2008
privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008
Data intrarii in vigoare: 25 Septembrie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
ART. 1
Obiective
(1) Prezenta hotãrâre are ca scop stabilirea cerinţelor privind introducerea pe piaţã a
bateriilor şi acumulatorilor şi a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea,
reciclarea şi eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, destinate sã completeze
legislaţia naţionalã armonizatã privind deşeurile şi sã promoveze un nivel înalt de
colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi reglementarea
interzicerii introducerii pe piaţã a bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe
periculoase.
(2) Prezenta hotãrâre urmãreşte îmbunãtãţirea performanţelor de mediu ale bateriilor şi
acumulatorilor şi ale activitãţilor aferente tuturor operatorilor economici implicaţi în
ciclul de viaţã al bateriilor şi acumulatorilor, respectiv ale producãtorilor, distribuitorilor
şi utilizatorilor finali şi în special ale operatorilor direct implicaţi în operaţiunile de
tratare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori.
ART. 2
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta hotãrâre se aplicã tuturor tipurilor de baterii şi acumulatori, indiferent de
forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora, fãrã a se aduce
atingere legislaţiei naţionale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele
scoase din uz şi Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27
ianuarie 2003 privind deşeurile provenite de la echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
(2) Prezenta hotãrâre nu se aplicã bateriilor şi acumulatorilor utilizaţi în:
a) echipamentele asociate protecţiei intereselor esenţiale ale României, armele,
muniţiile şi materialul de rãzboi, cu excepţia produselor care nu sunt destinate unor
scopuri specific militare;
b) echipamentele destinate sã fie lansate în spaţiu.
ART. 3
Definiţii
În sensul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele
semnificaţii:
a) baterie sau acumulator - orice sursã de energie electricã generatã prin transformarea
directã a energiei chimice şi constituitã din una sau mai multe celule primare
(nereîncãrcabile) ori din una sau mai multe celule secundare (reîncãrcabile);
b) ansamblu de baterii - orice set de baterii sau acumulatori care sunt conectaţi
împreunã şi/ori sunt încapsulaţi într-un înveliş exterior pentru a forma o unitate completã
pe care utilizatorul final nu intenţioneazã sã o separe sau sã o deschidã;
c) baterie sau acumulator portabil - orice baterie sau acumulator, baterie tip pastilã,
ansamblu de baterii care este sigilat, poate fi transportat manual şi nu este nici baterie
industrialã sau acumulator industrial, nici baterie ori acumulator auto;
d) baterie tip pastilã - orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune micã şi cu
formã rotundã, al cãrui diametru este mai mare decât înãlţimea şi care este utilizat în
scopuri specifice, cum ar fi: proteze auditive, ceasuri, echipamente portabile mici şi ca
rezervã de energie;
e) baterie sau acumulator auto - orice baterie sau acumulator destinat sã alimenteze
sistemele auto de pornire, iluminat ori de aprindere;
f) baterie sau acumulator industrial - orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv
pentru utilizare industrialã ori profesionalã sau folosit în orice tip de vehicul electric;
g) deşeu de baterie sau acumulator - orice baterie sau acumulator care constituie deşeu
conform prevederilor lit. b) din anexa nr. IA la Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.
426/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) reciclare - reprelucrarea într-un proces de producţie a materialelor conţinute în
deşeuri în scopul lor iniţial sau în alte scopuri, cu excepţia recuperãrii energiei;
i) eliminare - oricare dintre operaţiunile aplicabile prevãzute în anexa nr. IIA la
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 , aprobatã cu modificãri şi completãri
prin Legea nr. 426/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
j) tratare - orice activitate desfãşuratã asupra deşeurilor de baterii şi acumulatori dupã
ce acestea au fost predate pentru procesare în instalaţii de sortare, de pregãtire pentru
reciclare sau de pregãtire pentru eliminare;
k) aparat - orice echipament electric sau electronic, definit conform Hotãrârii
Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care
este alimentat integral sau parţial de baterii ori acumulatori sau poate fi alimentat în acest
mod;
l) producãtor - orice persoanã dintr-un stat membru care, cu titlu profesional şi
indiferent de tehnica de vânzare utilizatã, inclusiv tehnicile de comunicare la distanţã,
definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor
la încheierea şi executarea contractelor la distanţã, republicatã, introduce pentru prima
datã pe piaţã în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporaţi în aparate ori
vehicule;
m) distribuitor - orice persoanã care furnizeazã baterii şi acumulatori, cu titlu
profesional, unui utilizator final;
n) introducere pe piaţã - furnizarea sau punerea la dispoziţia unui terţ, contra cost sau
gratuit, pe teritoriul României, inclusiv importul pe teritoriul vamal al României;
o) operator economic - orice producãtor, distribuitor, persoanã care desfãşoarã
activitãţi de colectare, de reciclare sau altã persoanã care efectueazã operaţiuni de tratare;
p) unealtã electricã fãrã fir - aparat portabil alimentat cu baterii sau acumulatori,
destinat pentru activitãţi din domeniile grãdinãritului, construcţiilor şi întreţinerii;
r) rata de colectare pentru un an calendaristic - procentajul obţinut prin împãrţirea
greutãţii deşeurilor de baterii portabile şi de acumulatori portabili colectaţi, conform art. 7
alin. (9) sau conform Hotãrârii Guvernului nr. 448/2005 , pe parcursul anului
calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile şi acumulatorilor portabili
pe care producãtorii fie îi vând direct utilizatorilor finali, fie îi livreazã unor terţi pentru a
fi vânduţi utilizatorilor finali din România pe parcursul anului respectiv şi al celor 2 ani
calendaristici precedenţi;
s) utilizator final - orice persoanã fizicã, persoanã fizicã autorizatã sau persoanã
juridicã care cumpãrã ori dobândeşte baterii sau acumulatori portabili, baterii ori
acumulatori auto, baterii sau acumulatori industriali în scopul utilizãrii lor, şi nu al
comercializãrii;
ş) sistem "depozit" - sistemul prin care cumpãrãtorul, la cumpãrarea unei baterii şi/sau
a unui acumulator pentru autovehicul, plãteşte vânzãtorului o sumã de bani care îi este
rambursatã atunci când bateria şi/sau acumulatorul uzat cu electrolitul în el este returnat
persoanelor juridice care comercializeazã baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule.
ART. 4
Interdicţii
(1) Fãrã a se aduce atingere legislaţiei naţionale armonizate care transpune Directiva
2000/53/CE, este interzisã introducerea pe piaţã a:
a) tuturor bateriilor sau acumulatorilor care conţin mercur într-o proporţie mai mare de
0,0005% din greutate, indiferent dacã sunt sau nu integrate în aparate;
b) bateriilor şi acumulatorilor portabili, inclusiv a celor integraţi în aparate, care conţin
cadmiu într-o proporţie mai mare de 0,002% din greutate.
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplicã bateriilor tip pastilã cu un conţinut de
mercur de cel mult 2% din greutate.
(3) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplicã bateriilor şi acumulatorilor portabili
destinaţi sã fie utilizaţi în:
a) sisteme de urgenţã şi de alarmã, inclusiv iluminatul de urgenţã;
b) echipamente medicale; sau
c) unelte electrice fãrã fir.
ART. 5
Îmbunãtãţirea performanţei de mediu
(1) Ministerul Economiei şi Finanţelor propune programe de cercetare care încurajeazã
îmbunãtãţirea performanţei de mediu globale a bateriilor şi acumulatorilor, pe parcursul
întregului ciclu de viaţã al acestora, precum şi dezvoltarea şi comercializarea bateriilor şi
a acumulatorilor care conţin cantitãţi mai mici de substanţe periculoase sau care conţin
substanţe mai puţin poluante, în special ca înlocuitori pentru mercur, cadmiu şi plumb.
(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile
pot folosi instrumente economice pentru a promova utilizarea bateriilor şi a
acumulatorilor care conţin substanţe mai puţin poluante.
(3) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile notificã Comisiei Europene mãsurile
cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor prevãzute la alin. (2).
ART. 6
Introducerea pe piaţã
(1) Este interzisã împiedicarea, limitarea sau restricţionarea introducerii pe piaţã a
bateriilor şi acumulatorilor care îndeplinesc cerinţele prezentei hotãrâri.
(2) Persoanele fizice şi juridice nu pot introduce pe piaţã, dupã data de 26 septembrie
2008, decât baterii sau acumulatori care îndeplinesc cerinţele prezentei hotãrâri.
(3) Introducerea pe piaţã a bateriilor şi acumulatorilor se realizeazã numai de cãtre
producãtorii înregistraţi.
(4) Pânã la data de 31 decembrie 2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile,
prin Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului, întocmeşte un registru al
producãtorilor de baterii şi acumulatori în care sunt centralizate anual informaţii, inclusiv
estimãri cu privire la:
a) tipul, numãrul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor introduşi pe piaţã;
b) tipul, numãrul şi greutatea deşeurilor de baterii şi acumulatori care au fost colectate
prin toate mijloacele şi tratate, reciclate şi eliminate;
c) tipul, numãrul şi greutatea deşeurilor de baterii şi acumulatori colectate exportate.
(5) Procedura de înregistrare se stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi
dezvoltãrii durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 60 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(6) Producãtorii existenţi pe piaţã au obligaţia de a se înscrie pânã la data de 30 aprilie
2009 în registrul prevãzut la alin. (4), primind un numãr de înregistrare ce va fi
comunicat de aceştia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt vândute bateriile şi
acumulatorii.
(7) Se interzice distribuitorilor sã comercializeze baterii şi acumulatori proveniţi de la
producãtori care nu sunt înregistraţi în registrul prevãzut la alin. (4).
(8) Se interzice distribuitorilor sã primeascã în scopul comercializãrii, dupã data de 26
septembrie 2008, baterii şi acumulatori care nu îndeplinesc cerinţele prezentei hotãrâri.
ART. 7
Colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori
(1) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile calculeazã pentru prima datã rata de
colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, pentru cel de-al treilea an
calendaristic complet dupã intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Fãrã a aduce atingere Hotãrârii Guvernului nr. 448/2005 , cifrele anuale privind
colectarea şi vânzãrile includ bateriile şi acumulatorii încorporaţi în aparate.
(3) Producãtorii de baterii şi acumulatori portabili trebuie sã realizeze urmãtoarele rate
minime de colectare:
a) 25% pânã la data de 26 septembrie 2012;
b) 45% pânã la data de 26 septembrie 2016.
(4) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile şi Ministerul Economiei şi Finanţelor
monitorizeazã anual ratele de colectare, în conformitate cu schema prevãzutã în anexa nr.
1.
(5) Metodologia pentru calcularea vânzãrilor anuale de baterii şi acumulatori portabili
se stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile şi al
ministrului economiei şi finanţelor.
(6) Fãrã a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2.150/2002 al Parlamentului
European şi al Consiliului referitor la statisticile privind deşeurile, Ministerul Mediului şi
Dezvoltãrii Durabile transmite Comisiei Europene rapoarte, în termen de 6 luni de la
sfârşitul anului calendaristic anterior. Rapoartele indicã modul în care au fost obţinute
datele necesare pentru a calcula ratele de colectare.
(7) Producãtorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi sã organizeze colectarea de
deşeuri de baterii şi acumulatori în una dintre urmãtoarele modalitãţi:
a) individual; sau
b) prin transferarea responsabilitãţilor, pe bazã de contract, cãtre un operator economic
legal constituit, denumit în continuare organizaţie colectivã.
(8) Procedura şi criteriile de autorizare a organizaţiei colective se stabilesc prin ordin
comun al ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile şi al ministrului economiei şi
finanţelor, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(9) Producãtorii de baterii şi acumulatori portabili sau organizaţiile colective care
acţioneazã în numele lor sunt obligaţi:
a) sã realizeze o evidenţã care sã cuprindã informaţii privind tipul, numãrul şi greutatea
bateriilor şi acumulatorilor portabili introduşi pe piaţã, ale deşeurilor de baterii şi
acumulatori portabili colectate, precum şi a punctelor de colectare organizate;
b) sã stabileascã sisteme de colectare adecvate pentru deşeurile de baterii şi
acumulatori portabili, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare prevãzute la alin. (3).
(10) Sistemele de colectare prevãzute la alin. (9) lit. b) trebuie:
a) sã permitã utilizatorilor finali sã se debaraseze de deşeurile de baterii sau
acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în vecinãtatea acestora, ţinând
seama de densitatea populaţiei;
b) sã impunã distribuitorilor sã primeascã gratuit înapoi deşeurile de baterii sau
acumulatori portabili, atunci când aceştia furnizeazã baterii sau acumulatori portabili noi;
c) sã nu implice niciun cost pentru utilizatorii finali care se debaraseazã de deşeurile de
baterii sau acumulatori portabili şi nicio obligaţie de a cumpãra o baterie nouã sau un
acumulator nou;
d) sã poatã fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare prevãzute la art. 5 alin.
(3) din Hotãrârea Guvernului nr. 448/2005 .
(11) Punctele de colectare stabilite în conformitate cu alin. (10) lit. a) nu se supun
cerinţelor de înregistrare sau de autorizare prevãzute în legislaţia naţionalã armonizatã
care transpune Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5
aprilie 2006 privind deşeurile sau Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie
1991 privind deşeurile periculoase.
(12) Producãtorii de baterii şi acumulatori industriali sau terţii care acţioneazã în
numele lor sunt obligaţi:
a) sã stabileascã sisteme de colectare a deşeurilor de baterii sau acumulatori industriali,
indiferent de compoziţia chimicã şi de origine, prin care sã fie asiguratã returnarea
acestora de cãtre utilizatorii finali. Terţii independenţi pot, de asemenea, sã colecteze
bateriile şi acumulatorii industriali;
b) sã asigure predarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali colectaţi unui
operator economic care desfãşoarã activitãţi de tratare şi/sau reciclare pe bazã de
contract;
c) sã realizeze o evidenţã care sã cuprindã informaţii privind tipul, numãrul şi greutatea
bateriilor şi acumulatorilor industriali colectaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare.
(13) Producãtorii de baterii şi acumulatori auto sau terţii care acţioneazã în numele lor
sunt obligaţi:
a) sã predea deşeurile de baterii şi acumulatori auto unui operator economic care
desfãşoarã, pe bazã de contract, activitãţi de tratare şi/sau reciclare;
b) sã realizeze o evidenţã care sã cuprindã informaţii privind tipul, numãrul şi greutatea
bateriilor şi acumulatorilor auto introduşi pe piaţã, precum şi tipul, numãrul şi greutatea
bateriilor şi acumulatorilor auto colectaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare;
c) sã stabileascã sisteme de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori auto de la
utilizatorii finali sau de la un punct de colectare accesibil în vecinãtatea acestora, atunci
când colectarea nu se desfãşoarã în cadrul sistemelor la care se face referire în art. 9 din
Hotãrârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.
(14) În cazul bateriilor şi acumulatorilor auto provenind de la vehicule particulare care
nu sunt utilitare/comerciale, sistemele prevãzute la alin. (13) lit. c) nu implicã niciun cost
pentru utilizatorii finali la debarasarea de acestea şi nicio obligaţie din partea lor de a
cumpãra o baterie nouã sau un acumulator nou.
(15) Deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriali care prezintã deteriorãri ale
carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie sã fie colectate separat de cele care nu prezintã
deteriorãri sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate
operatorilor economici care desfãşoarã, pe bazã de contract, o activitate de tratare şi/sau
reciclare.
(16) Distribuitorii de baterii şi acumulatori auto au urmãtoarele obligaţii:
a) sã colecteze bateriile şi acumulatorii auto de la utilizatorii finali;
b) sã aplice sistemul "depozit" asupra preţului de vânzare al bateriilor şi acumulatorilor
auto;
c) sã depoziteze în spaţii special amenajate, împrejmuite şi asigurate pentru prevenirea
scurgerilor necontrolate, bateriile şi acumulatorii auto primiţi în schimbul celor vânduţi;
d) sã predea bateriile şi acumulatorii auto producãtorilor sau unui operator economic
care este autorizat sã execute colectarea în numele producãtorului;
e) sã afişeze la loc vizibil anunţul cu urmãtorul conţinut: "Predaţi bateriile şi
acumulatorii auto în vederea valorificãrii";
f) sã afişeze în mod vizibil preţul pentru o baterie sau un acumulator auto şi valoarea
depozitului corespunzãtor;
g) sã emitã cumpãrãtorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanţã pe
care sã se specifice valoarea depozitului;
h) sã ramburseze cumpãrãtorului valoarea depozitului, pe baza chitanţei emise, în cazul
în care în termen de maximum 30 de zile de la data achiziţionãrii cumpãrãtorul îi predã o
baterie sau un acumulator auto.
(17) Sistemul "depozit" se aplicã asupra preţului de vânzare de cãtre distribuitorii de
baterii şi acumulatori auto, la comercializarea cãtre consumatorul final, reprezintã 10%
din preţul de vânzare al unei baterii sau al unui acumulator auto şi este plãtit odatã cu
achiziţionarea unei baterii sau unui acumulator auto, în cazul în care nu se predã o baterie
sau un acumulator auto uzat. Sumele încasate din aplicarea sistemului "depozit",
nerambursate conform alin. (16) lit. h), sunt evidenţiate separat în contabilitatea persoanei
care desfãşoarã activitate de comerţ cu baterii şi acumulatori auto şi sunt utilizate numai
pentru organizarea activitãţii de colectare a bateriilor şi acumulatorilor auto uzaţi.
(18) Utilizatorul final de baterii şi acumulatori auto şi industriali este obligat sã predea
deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriale separat de alte deşeuri cãtre:
a) distribuitorii de baterii şi acumulatori angro şi en detail;
b) unitãţile care presteazã servicii de înlocuire a bateriilor şi acumulatorilor;
c) punctele de colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori;
d) producãtor, dupã caz.
(19) Producãtorii de baterii şi acumulatori, terţii sau organizaţiile colective care
acţioneazã în numele lor au urmãtoarele obligaţii generale:
a) sã elaboreze şi sã depunã la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului, pânã la
data de 28 februarie a anului urmãtor celui în care a avut loc introducerea pe piaţã a
bateriilor şi acumulatorilor, un raport care sã cuprindã informaţii despre tipul, numãrul şi
greutatea bateriilor şi acumulatorilor introduşi pe piaţã;
b) sã elaboreze şi sã depunã la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului, pânã la
data de 28 februarie a anului urmãtor celui în care a avut loc introducerea pe piaţã a
bateriilor şi acumulatorilor, un raport care sã cuprindã informaţii despre tipul, numãrul şi
greutatea bateriilor şi acumulatorilor colectaţi;
c) sã pãstreze evidenţa datelor menţionate în alin. (9) lit. a), alin. (12) lit. c) şi alin. (13)
lit. b) timp de 5 ani de la sfârşitul anului calendaristic în care a fost elaboratã.
ART. 8
Îndepãrtarea deşeurilor de baterii şi acumulatori
(1) Producãtorii de aparate sunt obligaţi:
a) sã asigure proiectarea şi sã realizeze aparatele astfel încât deşeurile de baterii şi
acumulatori sã poatã fi îndepãrtate cu uşurinţã;
b) sã se asigure cã aparatele în care sunt încorporate baterii şi acumulatori sunt însoţite
de instrucţiuni în care se aratã cum pot fi acestea îndepãrtate în siguranţã;
c) dupã caz, sã informeze utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor şi al
acumulatorilor încorporaţi.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã atunci când, din motive de siguranţã, de
funcţionare, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentãrii cu energie este
necesarã şi impune o conectare permanentã între aparat şi baterie sau acumulator.
ART. 9
Tratarea şi reciclarea
(1) Având în vedere potenţialul efect al transportului bateriilor şi acumulatorilor
nesortaţi asupra mediului, producãtorii împreunã cu autoritãţile administraţiei publice
locale iau mãsurile necesare pentru a optimiza colectarea separatã a deşeurilor de baterii
şi acumulatori în vederea minimizãrii eliminãrii bateriilor şi acumulatorilor ca deşeuri
municipale nesortate, pentru a atinge un înalt nivel de reciclare.
(2) Pânã la 26 septembrie 2009:
a) producãtorii sau terţii, folosind cele mai bune tehnici disponibile pentru protecţia
sãnãtãţii populaţiei şi a mediului, stabilesc sisteme pentru a asigura tratarea şi reciclarea
deşeurilor de baterii şi acumulatori;
b) toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi în conformitate cu prevederile
art. 7 sau ale Hotãrârii Guvernului nr. 448/2005 sunt trataţi şi reciclaţi prin sistemele care
respectã, cel puţin, legislaţia naţionalã armonizatã, în special în ceea ce priveşte sãnãtatea
populaţiei, siguranţa şi gestionarea deşeurilor.
(3) Operatorii economici care executã activitãţi de tratare a bateriilor şi acumulatorilor
de orice tip trebuie sã se asigure cã procesele de tratare îndeplinesc cerinţele minime
prevãzute în partea A din anexa nr. 3.
(4) Bateriile sau acumulatorii încorporaţi în echipamentele electrice şi electronice
colectaţi împreunã cu deşeurile de echipamente electrice şi electronice în conformitate cu
Hotãrârea Guvernului nr. 448/2005 sunt îndepãrtaţi din respectivele deşeuri şi colectaţi
separat pentru a fi predaţi operatorilor economici care executã activitãţi de tratare şi/sau
reciclare a acestora.
(5) Pânã la data de 26 septembrie 2011, operatorii economici care executã activitãţi de
reciclare a bateriilor şi acumulatorilor de orice tip trebuie sã se asigure cã procesele de
reciclare respectã nivelurile de eficienţã a reciclãrii şi cerinţele conexe prevãzute în partea
B din anexa nr. 3.
(6) Producãtorii de baterii sau acumulatori ori terţii predau deşeurile de baterii şi
acumulatori colectate operatorilor economici prevãzuţi la alin. (5) şi au obligaţia sã
realizeze şi sã transmitã Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului o evidenţã care sã
cuprindã informaţii privind tipul, numãrul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor
reciclaţi în ţarã sau transferaţi pentru tratare şi/sau reciclare în ţãri ale Uniunii Europene
sau în ţãri terţe.
(7) Operatorii economici care desfãşoarã activitãţi de tratare şi/sau reciclare sunt
obligaţi sã realizeze şi sã transmitã Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului o
evidenţã care sã cuprindã informaţii privind tipul, numãrul şi greutatea bateriilor şi
acumulatorilor primiţi pentru tratare şi/sau reciclare.
(8) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile elaboreazã raportul privind nivelurile
de reciclare realizate în fiecare an calendaristic şi îndeplinirea nivelurilor de eficienţã
prevãzute în partea B din anexa nr. 3. Raportul este transmis Comisiei Europene de cãtre
Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile în termen de 6 luni de la sfârşitul anului
calendaristic anterior.
(9) Modul de evidenţã şi de raportare a informaţiilor prevãzute la alin. (6) se stabileşte
prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile şi al ministrului
economiei şi finanţelor în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.
(10) Autoritãţile administraţiei publice şi operatorii economici care efectueazã
activitãţi de tratare şi reciclare încurajeazã, pentru toate tipurile de baterii şi acumulatori,
dezvoltarea de noi tehnologii de reciclare şi de tratare şi promoveazã cercetarea în
domeniul metodelor de reciclare eficiente din punctul de vedere al costurilor şi al
protecţiei mediului.
(11) Se recomandã ca instalaţiile de tratare sã introducã sisteme de management de
mediu certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntarã a
organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS).
ART. 10
Eliminarea
(1) Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto prin
depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare.
(2) Pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor şi
acumulatorilor care au fost supuşi atât tratãrii, cât şi reciclãrii în conformitate cu art. 9
alin (2).
ART. 11
Exporturi
(1) Tratarea şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori pot fi efectuate în afara
teritoriului României sau al Comunitãţii Europene, cu condiţia ca transportul de deşeuri
sã îndeplineascã cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri.
(2) Deşeurile de baterii şi acumulatori exportate în afara Comunitãţii Europene în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 sunt luate în considerare la
îndeplinirea obligaţiilor şi nivelurilor de eficienţã prevãzute în anexa nr. 3 numai în cazul
în care existã dovezi clare cã operaţiunea de reciclare a avut loc în condiţii echivalente cu
cerinţele prezentei hotãrâri.
(3) Sunt acceptate la transfer sau export în scopul tratãrii şi/sau reciclãrii ori eliminãrii,
în afara României, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, numai acele
deşeuri de baterii şi acumulatori auto şi industriale din care nu s-a extras electrolitul, care
nu prezintã deteriorãri, scurgeri de electrolit sau de alte substanţe periculoase.
ART. 12
Finanţarea
(1) Producãtorii sau terţii care acţioneazã în numele acestora finanţeazã toate costurile
nete care decurg din:
a) colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili
colectate în conformitate cu art. 7 alin. (7)-(11); şi
b) colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori
industriali şi auto colectate în conformitate cu art. 7 alin. (12) lit. a) şi alin. (13) lit. c).
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizeazã evitându-se orice dublã taxare a
producãtorilor în cazul bateriilor sau acumulatorilor colectaţi conform legislaţiei
naţionale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE sau Directiva 2002/96/CE.
(3) Producãtorii sau terţii care acţioneazã în numele acestora asigurã finanţarea
costurilor nete necesare campaniilor de informare publicã privind colectarea, tratarea şi
reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili.
(4) Costurile colectãrii, tratãrii şi reciclãrii nu sunt prezentate separat utilizatorilor
finali în momentul vânzãrii noilor baterii şi acumulatori portabili.
(5) Producãtorii şi utilizatorii de baterii şi acumulatori industriali şi auto pot încheia
acorduri care sã prevadã alte metode de finanţare decât cele prevãzute la alin. (1).
(6) Prevederile acestui articol se aplicã tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori,
indiferent de data introducerii lor pe piaţã.
ART. 13
Participarea la sistemele de colectare, tratare şi reciclare
(1) Operatorii economici al cãror obiect de activitate intrã sub incidenţa prevederilor
prezentei hotãrâri şi autoritãţile publice competente pot participa la sistemele de
colectare, de tratare şi de reciclare prevãzute la art. 7 şi 9.
(2) Aceste sisteme se aplicã, de asemenea, bateriilor şi acumulatorilor importaţi din ţãri
terţe în condiţii nediscriminatorii şi sunt concepute astfel încât sã evite barierele în calea
comerţului sau denaturarea concurenţei.
ART. 14
Informaţii pentru utilizatorii finali
(1) Producãtorii furnizeazã utilizatorilor finali, în special prin campanii de informare,
informaţii complete privind:
a) efectele potenţiale ale substanţelor utilizate în baterii şi acumulatori asupra mediului
şi sãnãtãţii umane;
b) interesul de a nu se elimina deşeurile de baterii şi acumulatori ca deşeuri municipale
nesortate şi posibilitatea de participare la colectarea lor separatã, astfel încât sã se
faciliteze tratarea şi reciclarea;
c) sistemele de colectare şi de reciclare disponibile pentru aceştia;
d) rolul pe care trebuie sã îl aibã în reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori;
e) semnificaţia simbolului pubelei cu roţi, baratã cu douã linii în formã de X, prevãzut
în anexa nr. 2, şi a simbolurilor chimice Hg, Cd şi Pb.
(2) Distribuitorii informeazã utilizatorii finali cu privire la posibilitatea de a se
debarasa de deşeurile de baterii sau acumulatori portabili la punctele de vânzare a
acestora.
ART. 15
Etichetarea
(1) Producãtorii sunt obligaţi sã marcheze cu simbolul prezentat în anexa nr. 2 toate
bateriile acumulatorii şi ansamblurile de baterii.
(2) Pânã la data de 26 septembrie 2009, producãtorii sunt obligaţi sã indice pe
suprafaţa bateriilor şi acumulatorilor portabili şi auto, în mod vizibil, lizibil şi de neşters,
capacitatea acestora.
(3) Bateriile, acumulatorii şi bateriile de tip pastilã care conţin mai mult de 0,0005%
mercur, mai mult de 0,002% cadmiu sau mai mult de 0,004% plumb sunt marcate cu
simbolul chimic pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb. Simbolul indicând conţinutul
de metal greu se tipãreşte sub simbolul prevãzut în anexa nr. 2 şi acoperã o suprafaţã de
cel puţin un sfert din mãrimea simbolului respectiv.
(4) Simbolul prevãzut în anexa nr. 2 acoperã cel puţin 3% din suprafaţa pãrţii celei mai
mari a bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, pânã la o dimensiune
maximã de 5 x 5 cm. În cazul celulelor cilindrice, simbolul acoperã cel puţin 1,5% din
suprafaţa bateriei sau a acumulatorului şi are o dimensiune maximã de 5 x 5 cm.
(5) Atunci când, datã fiind dimensiunea bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de
baterii, simbolul ar fi mai mic de 0,5 x 0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul
sau ansamblul de baterii sã fie marcat, însã pe ambalaj se tipãreşte un simbol de cel puţin
1 x 1 cm.
(6) Simbolurile se tipãresc în mod vizibil, lizibil şi de neşters.
(7) În funcţie de evoluţia acquis-ului comunitar, prin ordin comun al ministrului
mediului şi dezvoltãrii durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor, se pot stabili
exceptãri de la aplicarea prevederilor alin. (1)-(6).
ART. 16
Rapoarte naţionale de implementare
(1) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile transmite Comisiei Europene, la
fiecare 3 ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei hotãrâri. Primul raport
acoperã perioada pânã la data de 26 septembrie 2012.
(2) Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unui sistem stabilit conform
procedurii reglementate la art. 24.2 din Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de
baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE.
(3) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile împreunã cu Ministerul Economiei şi
Finanţelor elaboreazã, de asemenea, un raport cu privire la mãsurile luate pentru a
încuraja procedurile inovatoare care permit diminuarea impactului bateriilor şi al
acumulatorilor asupra mediului, în special cu privire la:
a) realizãrile, inclusiv mãsurile voluntare luate de cãtre producãtori, care permit
reducerea cantitãţilor de metale grele şi de alte substanţe periculoase conţinute în baterii
şi acumulatori;
b) noi tehnici de reciclare şi tratare;
c) participarea operatorilor economici la programele de management de mediu;
d) cercetarea în domeniile respective; şi
e) mãsurile adoptate pentru încurajarea limitãrii generãrii de deşeuri.
(4) Raportul prevãzut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni de
la sfârşitul perioadei de 3 ani prevãzute la alin. (1) sau, în cazul primului raport, pânã la
data de 26 iunie 2013.
ART. 17
Control şi sancţiuni
(1) Urmãtoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 6 alin. (6), cu amendã de la
25.000 la 30.000 lei pentru persoane juridice şi de la 2.500 la 3.000 lei pentru persoane
fizice;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (7) şi alin. (9) lit. b), cu amendã de la 15.000
la 20.000 lei pentru persoane juridice şi de la 1.500 la 2.000 lei pentru persoane fizice;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3), cu amendã de la 15.000 la 20.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (16) lit. e), f), g), h), şi ale art. 15 alin. (1),(2),
(3), (4), (5), (6), cu amendã de la 2.000 la 6.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (12), (13), (15), alin. (16) lit. a), b), c), d), alin.
(17), (18), (19), ale art. 8 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (6) şi (7), cu amendã de la 5.000 la
7.500 lei pentru persoane juridice şi de la 1.000 la 1.200 lei pentru persoane fizice;
f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) şi ale art. 9 alin. (2), (3) şi (5), cu amendã
de la 15.000 la 20.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (3), cu amendã de la
25.000 la 30.000 lei;
h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2), cu amendã de la 25.000 la 30.000 lei
pentru persoane juridice şi de la 2.500 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice şi cu
retragerea de pe piaţã a bateriilor şi acumulatorilor;
i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (8), cu amendã de la 25.000 la 30.000 lei şi cu
retragerea de pe piaţã a bateriilor şi acumulatorilor comercializaţi.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) lit. d) se
fac de cãtre personalul împuternicit al Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) lit. a), b),
c), e), f), g), h) şi i) se fac de cãtre personalul împuternicit al Gãrzii Naţionale de Mediu şi
al Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesuluiverbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din
minimul amenzii prevãzute la alin. (1), agentul constatator fãcând menţiune despre
aceastã posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se transmit de cãtre Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii
Durabile Comisiei Europene pânã la data de 26 septembrie 2008.
(6) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevãzute la alin. (1), (2), (3) şi (4), se
completeazã cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002 , cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 18
Anexe
(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Anexa nr. 3 se actualizeazã prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltãrii
durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor în funcţie de evoluţia acquis-ului
comunitar.
ART. 19
Dispoziţii finale
(1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr.
1.057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001.
(2) Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile comunicã Comisiei Europene textele
principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptã în domeniul reglementat prin
prezenta hotãrâre.
*
Prezenta hotãrâre transpune în legislaţia naţionalã Directiva 2006/66/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi
acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei
91/157/CEE, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L266 din 26
septembrie 2006.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemneazã:
───────────────
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul mediului
şi dezvoltãrii durabile,
Attila Korodi
Preşedintele
Autoritãţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor,
Dan Vlaicu
Bucureşti, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.132.
ANEXA 1
MONITORIZAREA
respectãrii ratelor de colectare stabilite la art. 7 alin. (3)
*T*
┌───────┬─────────────────────────────────────────
──────┬────────────────────────┬─────────┐
│ Anul │ Data colectãrii │ Calcul │ Cerinţã │
│ │ │ │ de │
│ │ │ │raportare│
├───────┼──────────────────────┬──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X [*]+1│Vânzãri în anul 1 (S1)│ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X + 2 │Vânzãri în anul 2 (S2)│ │ - │ - │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X + 3 │Vânzãri în anul 3 (S3)│Colectare în anul 3 (C3)│Rata de colectare (RC3) │

│ │ │ │= 3*C3/(S1 + S2 + S3) │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X + 4 │Vânzãri în anul 4 (S4)│Colectare în anul 4 (C4)│Rata de colectare (RC4) │

│ │ │ │= 3*C4/(S2 + S3 + S4) │ │
│ │ │ │(Obiectiv stabilit │ │
│ │ │ │la 25 %) │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X + 5 │Vânzãri în anul 5 (S5)│Colectare în anul 5 (C5)│Rata de colectare │

│ │ │ │(RC5)=3*C5/(S3+S4+S5) │ RC4 │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X + 6 │Vânzãri în anul 6 (S6)│Colectare în anul 6 (C6)│Rata de colectare │

│ │ │ │(RC6)=3*C6/(S4+S5+S6) │ RC5 │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X + 7 │Vânzãri în anul 7 (S7)│Colectare în anul 7 (C7)│Rata de colectare │

│ │ │ │(RC7)=3*C7/(S5+S6+S7) │ RC6 │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X + 8 │Vânzãri în anul 8 (S8)│Colectare în anul 8 (C8)│Rata de colectare │

│ │ │ │(RC8)=3*C8/(S6+S7+S8) │ RC7 │
│ │ │ │(Obiectiv stabilit │ │
│ │ │ │la 45%) │ │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X + 9 │Vânzãri în anul 9 (S9)│Colectare în anul 9 (C9)│Rata de colectare │

│ │ │ │(RC9)=3*C9/(S7+S8+S9) │ RC8 │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X + 10 │Vânzãri în anul 10 │Colectare în anul 10 │Rata de colectare │ │
│ │(S10) │(C10) │(RC10)=3*C10/(S8+S9+S10)│ RC9 │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│X + 11 │Etc. │Etc. │Etc. │ RC10 │
├───────┼──────────────────────┼──────────────────
──────┼────────────────────────┼─────────┤
│Etc. │ │ │ │ │
├───────┴──────────────────────┴──────────────────
──────┴────────────────────────┴─────────┤
│[*] Anul X este anul 2008. │
└─────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────┘
*ST*
ANEXA 2
SIMBOLURI
pentru baterii, acumulatori şi ansambluri de baterii în vederea
colectãrii separate
Simbolul care indicã faptul cã toate bateriile şi acumulatorii fac obiectul unei "colectãri
separate" reprezintã o pubelã cu roţi, baratã cu douã linii în formã de X, ca în imaginea de
mai jos:
---------
NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea graficã a simbolului se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociatã)
ANEXA 3
CERINŢE DETALIATE
privind tratarea şi reciclarea
Partea A: Tratarea
1. Tratarea include, cel puţin, îndepãrtarea tuturor fluidelor şi acizilor.
2. Tratarea şi orice depozitare, inclusiv depozitarea temporarã, în instalaţiile de tratare
se desfãşoarã în amplasamente cu suprafeţe impermeabile şi acoperiş adecvat rezistent la
intemperii sau în containere corespunzãtoare.
Partea B: Reciclarea
3. Procesele de reciclare trebuie sã realizeze urmãtoarele niveluri minime de eficienţã
privind reciclarea:
a) reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor cu plumb acid,
inclusiv reciclarea conţinutului de plumb la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic,
evitându-se în acelaşi timp costurile excesive;
b) reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor cu nichel-cadmiu,
inclusiv reciclarea conţinutului de cadmiu la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic,
evitându-se în acelaşi timp costurile excesive; şi
c) reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deşeuri de baterii şi acumulatori.
___________

Ghidul tau autentic de shopping. Viziteaza site-ul Nisaquality.ro pe ShopMania